Afbeelding
MdN

Vereniging Verontruste Burgers Voorne over zonnepark Tinte

Algemeen 136 keer gelezen

De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) is een vereniging die statutair tot doel heeft de internationaal befaamde natuurgebieden van en in de nabijheid van Voorne en de kwaliteit van de woon- en leef-omgeving van de bewoners te beschermen. 

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer kritisch de ontwikkelingen te volgen die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de woon- en leef-omgeving van de bewoners dan wel afbreuk doen aan de eerdergenoemde natuurgebieden.

Zonnepark
Vanuit deze doelstelling en naar aanleiding van de melding in de Weekblad Westvoorne dat de gemeente niet op voorhand negatief staat ten opzichte van de aanleg van een zonnepark aan de Konneweg, achten wij het van belang dit in een bredere context te zetten. Democratisch is vastgesteld dat we willen verduurzamen. De voorkeur gaat naar zonnevelden in het binnen gebied en windturbines langs de randen.

De VVBV staat positief ten opzichte van zonneparken mits er sprake is van:
1. Geen andere zinvollere bestemming van het gebied
2. Overleg met de aanwonenden
3. Maatregelen ter beperking van zicht en schittering
4. Geen lokale overbelasting van het net met consequenties voor de buren
5. Bij beëindiging van het project de zonnepanelen op een milieu vriendelijke manier verwijderd moeten worden op kosten va de eigenaar.

Kanttekening m.b.t. betrouwbaarheid
De VVBV is van mening dat zon- en wind wel een bijdrage leveren aan verduurzaming, maar niet bijdragen tot een elektrisch systeem dat betrouwbaar en betaalbaar is. Met wind en zon komen we er niet omdat het te vaak afwezig is: zon is ¾ van het jaar afwezig en in de resterende 2200 h varieert die tussen de 0 en 100 %, zodat een beschikbaarheid op jaarbasis er is van 12.5 % en wind kent geen dag of nacht; maar is op jaarbasis ook maar 25 % tot 30 % beschikbaar.

Weliswaar kan duurzame energie concurreren met de prijs van stroom van fossiele opwek, maar de kosten stijgen enorm omdat de kosten voor de zeer zware transport netten, de reserve-stelling, de betrouwbaarheid dan buiten zicht worden gehouden. De oorzaak er van is dat de plaats en het moment van stroom produceren niet afgestemd zijn op de plaats van de vraag en het moment van de vraag.

Het risico is onbetrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening. In Spijkenisse is er nu ervaring mee.

De gevolgen van stroomuitval zijn in 1994 voor de Nederlandse situatie beschreven in “Stroomloos” van het Rathenau Instituut. Stroomloos: kwetsbaarheid van de samenleving | Rathenau Instituut. Globaal kan men zeggen dat de schade van een niet geleverde kWhe 10 maal zo groot is als de inkoopprijs. In het boek is sprake van sterfte in veestallen als de ventilatie wegvalt, verlies van producten in koelhuizen en kassen en sluiten van winkels. Nu wij in Nederland al ruim 20 jaar geen grote storing hebben gehad, is het de vraag hoe snel herstel mogelijk is. Besef dat zonder stroom het communicatie systeem (telefoons en mobiele telefoons) en laptops met de te volgen procedures bij uitval na enige uren ook uitvallen.

De burgers zijn ook niet voorbereid op een grootschalige en langdurige stroomuitval. Niet alleen de stroom valt uit, maar ook de CV, de (mobiele) telefoon en het internet. Wie heeft kaarsen, een 10 kVA accu, een noodaggregaat en een oliekachel met 50 liter petroleum? Zonnepanelen doen het ook niet: die hebben externe spanning van 230 V nodig.

En vergoedingen bij stroomuitval? Ja in Spijkenisse zullen de verbruikers een beperkte vergoeding krijgen; maar als het gehele systeem uitvalt zullen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Tennet, de distributiebedrijven, producenten en leveranciers naar elkaar wijzen: iedereen ziet het aankomen; maar niemand is verantwoordelijk. In Texas viel het systeem door winterstormen uit. Een rechtszaak is het gevolg: zie ERCOT, Texas power generators sued by insurers over winter storm losses - Austin Business Journal (bizjournals.com).

De herstelplannen van Tennet gaan uit van de beschikbaarheid van vermogen uit het buitenland en van te sturen vermogen in de vorm van centrales. Maar hoe een grote Europese storing in een december maand met een hoge vraag, weinig wind en zon en steeds meer uit bedrijf genomen centrales, moet worden opgelost, is in duister gehuld.

We zien ook ons aardgas systeem minder betrouwbaar worden nu Groningen sluit, de gas-opslagen bijna leeg zijn, er steeds meer gas gebruikt gaat worden voor elektriciteitsproductie door het sluiten van kolen- en kerncentrales en gas onderdeel wordt van het geopolitieke spel tussen Oost en West.

Het is ook maar de vraag of de transitie naar waterstof op enig moment een zinnige oplossing biedt. Het is een duur proces op wind-energie om te zetten naar H2, de H2 op te slaan en dan wanneer nodig weer om te zetten in elektriciteit.

In de nabije toekomst op basis van de Regionale Energie Strategie (RES) plannen zal circa de helft van de tijd stroom uit niet duurzame bronnen moeten komen. Het ontbreekt in die plannen aan heldere antwoorden en goede analyses met betrekking tot de kosten en de betrouwbaarheid, zodat onduidelijk is hoe het verder moet: met kerncentrales, die de helft van de tijd weggedrukt worden door duurzame opwek en daardoor zeer duur zijn?; met gascentrales met CCS; maar waar laten we dan de CO2?; opslag in de vorm van accu’s? Maar die zijn zeer groot en duur om de leveringszekerheid op te vangen als zon en wind een week ontbreken in december; of een Valmeer?; of H2?

Aan de productiekant is er geen heldere oplossing, dus blijft besparen de belangrijkste bijdrage aan verduurzaming die de gemeenten en burgers kunnen leveren.

Rol van de gemeente
De invloed van gemeenten is beperkt: zij kunnen dan wel zich sterk maken voor locaties en vergunningen, maar de investeerders bepalen wat, waar, wanneer en hoe het komt.

De VVBV roept de gemeenten dan ook op om vooral de aandacht te richten op zaken die haar burgers kunnen bijdragen door isolatie van huizen, energiezuinige apparaten en warmtepompen. En hen voor te bereiden op uitval van de energievoorziening.

Uit de krant