Afbeelding

Gemeenteraden en gebiedscommissies bijgepraat over nieuwe rijksweg A13/A16

Regionaal 3 keer gelezen

Regio - De regionale overheden en Rijkswaterstaat hebben op 11 februari gemeenteraadsleden van Rotterdam en Lansingerland en de leden van Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken in het project om te komen tot de nieuwe rijksweg A13/A16. Bij de bijeenkomst waren ook leden van Rotterdamse gebiedscommissies en vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap Delfland aanwezig.

De informatie heeft betrekking op de stand van zaken in het onderzoek naar de weg en de uiteenlopende oplossingen voor een optimale inpassing van de weg, vooral om tegemoet te komen aan wensen van onder andere gemeenteraden, omwonenden en bedrijven. De betrokken regionale overheden zijn de gemeenten Rotterdam en Lansingerland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het Recreatieschap Rottemeren.

De nieuwe informatie over de inpassing in de verschillende deelgebieden en de aspecten lucht, geluid en verkeer hebben Rijkswaterstaat en de regionale overheden bijeengebracht in kaarten, illustraties en toelichtingen. Die zijn beschikbaar op de website www.a13a16rotterdam.nl.

Leefbaarheid en bereikbaarheid
De voorbereidingen voor de weg lopen al een aantal jaren in een proces waarin Rijk en regionale overheden samenwerken. Zowel Rijk als regio hebben herhaaldelijk uitgesproken dat de nieuwe weg nodig is voor het oplossen van vraagstukken op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. Door de A13/A16 zal de geluidhinder voor de bewoners langs onder andere de A13 bij Overschie, de A20 in Rotterdam-Noord en langs de Molenlaan in Hillegersberg aanzienlijk verminderen. De nieuwe weg is ook belangrijk voor de ontsluiting van bedrijventerreinen in Lansingerland en voor de bereikbaarheid van andere delen van de regio. De betrokken partijen hebben in 2012 gezamenlijk besloten het tracé te kiezen waaraan nu wordt gewerkt. Die keuze is gemaakt na een uitgebreid onderzoek naar acht varianten. Hierbij is ruim aandacht besteed aan de milieueffecten en gewerkt aan oplossingen die zo veel mogelijk tegemoet komen aan de verschillende belangen. 

De gemeenten Rotterdam en Lansingerland hadden  bezwaren tegen een open bak in het Lage Bergse Bos. Besloten is dat de weg in het bos over een lengte van 2,2 kilometer in een landtunnel komt te liggen. De gemeente Rotterdam en de stadsregio/Metropoolregio investeren samen € 100 mln. om de tunnel en andere inpassingsmaatregelen mogelijk te maken. 

In 2012 hebben de gemeenteraden van Lansingerland en Rotterdam moties aangenomen dat de aanleg niet zou mogen leiden tot een toename van geluidhinder of een verslechtering van de luchtkwaliteit, het zogenoemde 'saldo nul'. Sindsdien is een groot aantal maatregelen en varianten onderzocht om aan dit streven tegemoet te komen en om ook in andere opzichten de weg in te passen met zo weinig mogelijk nadelige effecten voor de omgeving.   

Gebiedstafels en Informatieavonden
De komende weken kunnen de gebiedstafels van omwonenden en andere belanghebbenden reageren op de informatie die nu beschikbaar is gekomen. De betrokken regiobestuurders zullen zich, mede op basis van de reacties van de gebiedstafels, in maart over het hele pakket aan mogelijke oplossingen buigen en een voorstel voorleggen aan de colleges. In de gemeente Rotterdam zullen de gebiedscommissies een advies kunnen uitbrengen. Daarna zullen de colleges een standpunt innemen. De uitkomsten daarvan zullen in de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland worden besproken. Voordat de behandeling in de raden plaatsvindt, zullen informatieavonden voor het publiek worden georganiseerd.

Na raadsbehandeling zullen de betrokken partijen een overeenkomst sluiten over de maatregelen om de weg in de omgeving in te passen en over de verdeling van de kosten. Ten slotte volgt medio 2015 het Ontwerp-Tracébesluit van de minister waarover formele inspraak zal plaatsvinden. Na het vaststellen van het Tracébesluit in 2016 volgt een beroepsprocedure.  Verwacht wordt dat de weg rond 2022 gereed zal zijn.

Uit de krant