Afbeelding

Arbeidsmigratie, meer werk van maken!

Column 312 keer gelezen

Er is de laatste maanden in Brielle veel aandacht voor arbeidsmigratie. Vanuit de wijk Rugge is aandacht gevraagd voor de overlast die arbeidsmigranten die met meerdere personen gezinswoningen bewonen, veroorzaken door geluid, verwaarlozing van tuin of huis en extra parkeerdruk. Ook onveiligheidsgevoelens spelen een rol, als je niet weet wie naast je wonen en er geen contact is.
Natuurlijk zijn er ook goede woonsituaties. Het aantal incidenten waarbij politie-inzet nodig was, is zeer beperkt gebleven. De klachten van wijkbewoners moeten niettemin serieus genomen worden. Het aantal arbeidsmigranten in Brielle is de laatste jaren naar ieders gevoel toegenomen. Dat we daarvan ook veel economisch profijt hebben staat buiten kijf. In de tuinbouw, de haven, en in de bouw- en distributiesector is er grote behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten. De meeste arbeidsmigranten komen uit Polen, maar ik zie ook steeds meer auto's met Roemeense en Litouwse nummerborden in Brielle. Toch brengt de grote toename van de arbeidsmigratie problemen met zich mee, en niet alleen in woonwijken. De overheid heeft er te weinig op geanticipeerd en het ontbreekt aan goede faciliteiten en bestuurlijke instrumenten - ook bij de gemeenten - om de toestroom op te vangen. Zo is er onvoldoende voorzien in flexibele huisvestingsmogelijkheden en hebben we geen inzicht in hoeveel arbeidsmigranten hier tijdelijk verblijven omdat de inschrijving in het Basisregister Personen onvolledig is. Ook de voorlichting aan en integratie van Oost-Europese arbeiders die in Nederland willen blijven, kan beter. Bovendien lijkt er sprake van toenemende illegale of semi-legale praktijken rond wonen en arbeidsinzet. Politie en justitie vragen aandacht voor arbeidsuitbuiting en zelfs mensenhandel. Illegale permanente bewoning van campings, vakantiehuisjesparken en jachthavens neemt toe.
Ook in Brielle hebben we te weinig inzicht in de omvang van de arbeidsmigranten en missen we adequate instrumenten om in te grijpen en te reguleren. Handhaving van meldingen van woonoverlast heeft al tot het inzicht geleid dat we slechts een deel van alle woonsituaties van arbeidsmigranten in wijken kennen. Bij voorkeur samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten zullen we daarom betere faciliteiten moeten ontwikkelen, zoals flexibele huisvestingsvormen en daarnaast moeten we verordeningen en regels ontwikkelen waarmee beter kan worden gehandhaafd. Het gebruik van gezinswoningen als kamerverhuurbedrijf moet beperkt worden. Een begin daarmee is inmiddels gemaakt. Ook de betrokken ondernemers moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Het wordt wat mij betreft één van de belangrijkste speerpunten van het komende jaar.

Uit de krant